HOËRSKOOL MIDDELBURG
 
Privaatsak X251811      Tel : 013 282 7393/4/5   E-pos: hsmiddelburg@middies.co.za
MIDDELBURG 1050         Faks: 013 282 4402      Webblad: www.middies.co.za
 
 
Volgens die SA Skolewet is beide ouers van 'n leerder in 'n betrokke skool wetlik verplig om die voorgeskrewe skoolgeld te betaal. Skoolgeld word jaarliks deur die verkose Beheerliggaam vasgestel, nadat 'n begroting opgestel is vir die volgende jaar. Hierdie gelde sluit die fooie vir handleidings, kopieerwerk en benodigdhede in. Let asb. daarop dat sommige ouers moontlik op grond van die jaarlikse bruto inkomste van beide ouers, mag kwalifiseer vir gedeeltelike of volle vrystelling van betaling van skoolgeld. Volledige besonderhede i.v.m. die kriteria, die aansoekprosedure asook die glyskaal waarvolgens dit bereken word, kan by die skoolgeldkantoor verkry word en aansoeke om vrystelling moet jaarliks voor 31 Januarie by die skoolgeldkantoor ingehandig word. U bly verantwoordelik vir die betaling van alle goedgekeurde skoolgeld totdat u aansoek goedgekeur is. ‘n Jaarlikse eenmalige bedrag per leerder is betaalbaar op die datum waarop die skool open in Januarie. Die bedrag is deel van die skoolgeld. Alle betalings moet gemaak word aan Hoërskool Middelburg. Tensy u die opsie van maandelikse paaiemente kies, is die volle balans van die jaarlikse voorgeskrewe skoolgeld betaalbaar voor of op die laaste dag van Februarie. Indien u die opsie van maandelikse betalings soos hieronder uiteengesit uitoefen, is die skoolgeld betaalbaar in ‘n minimum van 10 gelyke paaiemente, welke maandeliks vanaf Januarie betaal moet word. Alhoewel ‘n redelike tydperk toegelaat word vir die betaling van skoolgeld, sal die volle bedrag opeisbaar en betaalbaar word indien die ouer agter raak met die paaiemente. Dit beteken dat die volle bedrag wat vir die jaar uitstaande is, plus rente, aan die skool se regsverteenwoordigers, oorhandig sal word vir invordering. Daar sal / kan nie teen 'n leerling gediskrimineer word op grond van wanbetaling van skoolgeld deur die ouer nie, maar ouers moet asseblief van die volgende kennis neem: Indien agterstallige skoolgeld aan die skool se regsverteenwoordiger oorhandig word vir invordering, stem ek toe tot die volgende: Ek aanvaar aanspreeklikheid vir betaling van alle regskoste deur die skool aangegaan soos op die skaal van prokureur en kliënt asook die betaling van invorderingskommissie soos gehef deur die skool se regsverteenwoordiger. Ek stem ook hiermee toe dat indien dit gebeur, ‘n bedrag gelykstaande aan die maandelikse paaiement maandeliks van my salaris of loon wat ek by my werkgewer ontvang, vehaal mag word. Dit word uitdruklik ooreengekom dat die skool geregtig sal wees om enige betaling wat gemaak word, aan te wend vir sodanige debiete of uitstaande gelde as wat die skool in hulle uitsluitlike diskresie mag bepaal.
OPSIE 1 : EENMALIGE VEREFFENING Ek onderneem om die verskuldigde bedrag in een paaiement te betaal voor die einde Februarie ‘n Korting word toegestaan indien u hierdie opsie kies. OPSIE 2 : MAANDELIKSE BETALING Ek sal graag van die geleentheid gebruik wil maak om die skoolgelde in 10 gelyke paaiemente te betaal vanaf Januarie tot Oktober OPSIE 3 : VOORTSETTING VAN HUIDIGE DEBIETORDER Ek het reeds van 'n debietorder gebruik gemaak om my rekening met Hoërskool Middelburg te vereffen en sal dit graag wil voortsit Indien u intussen van bank verander het, of 'n ander rekeningnommer gekry het, voltooi asseblief ook die volgende afdeling. OPSIE 4 : NUWE DEBIETORDER
Ek versoek u hiermee en magtig u om my rekening by ondergenoemde bank (of ‘n ander bank of tak waarheen ek my rekening mag oorplaas) maandeliks as volg te debiteer: Verdeel die skoolgeld wat in ‘n betrokke skooljaar teen my skoolgeldrekening gehef gaan word in 12 gelyke paaiemente en gee my bank opdrag om dit op die eerste werksdag van elke maand van my bankrekening te verhaal, vanaf die eerste werksdag van Januarie tot en met die eerste werksdag van Desember. Ek stem toe om enige bankkoste met betrekking tot hierdie debietorderopdrag te betaal. - Hierdie magtiging kan deur my gekanselleer word, deur u skriftelik dertig dae kennis te gee. - Die ontvangs van hierdie opdrag deur u, word as ontvangs daarvan deur my bank geag. Die besonderhede van my bankrekening is as volg:
• Heg asb. al die nodige bewyse van prestasies behaal aan. • Korting op skoolgeld kan toegeken word vir die verwerwing van provinsiale kleure, slegs in ‘n skoolsport. • Die toekenning van meriete-afslag en beurse is in ooreenstemming met die skool se merietebeleid (ter insae beskikbaar), word deur die Beheerliggaam van Middelburg Hoërskool goedgekeur en die besluite geneem, is finaal. • Beurse wat toegeken is, sal opgevolg word deur ‘n kontrak wat deur die ouer en leerder geteken moet word. • Slegs prestasies wat in die jaar voor toelating by MHS behaal is, sal in aanmerking kom.
1. Ek verklaar dat ek bewus is dat 'n eksemplaar van Hoërskool Middelburg se grondwet by die skool ter insae is gedurende skoolure. 2. Ek onderneem om my te onderwerp aan die bepalings van die skool se grondwet en dissiplinêre stelsel. 3. Ek onderneem en verstaan dat toergelde betaalbaar is en nie deel is van my kind se skoolfonds nie. Toergelde is ten volle betaalbaar VOOR ‘n leerder op die toer vertrek. 4. Ek verklaar dat die inligting wat in hierdie aansoek verstrek is in alle opsigte waar en korrek is en dat hierdie dokument die grondslag sal vorm van die aanvaarding van bogenoemde kind as leerder van Hoërskool Middelburg. 5. Ek verklaar dat ek bewus is dat Hoërskool Middelburg se taalbeleid Afrikaans is en dat onderrig in Engels slegs aan ‘n beperkte aantal leerders gebied kan word. VRYWARING 1. Ek gee hiermee toestemming dat genoemde kind aan buitemuurse bedrywighede soos sport en kultuur mag deelneem, asook uitstappies en toere mag meemaak. 2. Ek aanvaar dat alle redelike voorsorg getref sal word vir sy / haar veiligheid en dat ek self verantwoordelik sal wees vir die betaling van mediese en hospitaalrekeninge (indien van toepassing) in die geval van beserings wat nie aan die nalatigheid van die verantwoordelike persoon toegeskryf kan word nie. 3. Ek dra my magte as ouer oor aan die hoof van die skool of sy verteenwoordiger indien mediese behandeling of chirurgiese ingreep vir my kind nodig mag wees. 4. Sover ek bewus is, is hy / sy fisies in staat om aan gemelde aktiwiteite deel te neem en verkeer hy / sy in goeie gesondheid. 5. Ek versoek die verantwoordelike persone egter om op die volgende te let: (bv. abnormale bloeding, allergieë, epileptiese aanvalle, ens)
security image