Menu Close

Graad 8 en 9:

 • Afrikaans Huistaal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Natuurwetenskap (Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap)
 • Sosiale Wetenskap (Geografie en Geskiedenis)
 • Skeppende Kuns (Drama en Kuns)
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Rekeningkunde en Besigheidstudies)
 • Tegnologie (Landboutegnologie en Voedseltegnologie)
 • Rekenaartegnologie

Grade 8 and 9:

 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • English Home Language
 • Mathematics
 • Life Orientation
 • Natural Science (Physical Sciences and Life Sciences)
 • Social Sciences (Geography and History)
 • Creative Arts (Drama and Art)
 • Economics and Management Sciences (Accountancy and Business Studies)
 • Technology (Agricultural Technology and Food Technology)
 • Computer Technology

Graad 10-12:

Verpligte vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • English First Additional Language
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde ofWiskundige Geletterdheid

Ander vakke:

 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Verbruikerstudies
 • Geografie
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
 • Lewenswetenskappe
 • Fisiese Wetenskappe

Unieke vakke:

 • Ingenieursgrafika en -Ontwerp
 • Verbruikerstudies
 • Toerisme
 • Landboubestuurspraktyke
 • Landboutegnologie
 • Inligtingstegnologie
 • Visuele Kuns
 • Ontwerp

Agtste vakke:

 • Dramatiese Kunste
 • Religiestudies

Graad 10-12:

Compulsory subjects:

 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • English Home Language
 • Life Orientation
 • Mathematics or Mathematical Literacy

Other subjects:

 • Accounting
 • Business Studies
 • Consumer Studies
 • Geography
 • Computer Applications Technology (CAT)
 • Life Sciences
 • Physical Sciences

Unique subjects:

 • Engineering Graphics and Design
 • Consumer Studies
 • Tourism
 • Agricultural Management Practices
 • Agricultural Technology
 • Information Studies
 • Visual Art
 • Design

Eight subjects:

 • Dramatic Arts
 • Religion Studies