Eksamenwenke vir puik resultate

Schalk van der Merwe Small

EKSAMENWENKE

Baie belangrik:

Akademiese prestasies word belemmer deur onnodige afwesighede.  Maak asseblief erns hiermee.   Indien daar noodafsprake wat ’n leerling se teenwoordigheid raak sou opduik, moet dit skriftelik vooraf met mnr. Stronkhorst gereël word.

Eksamenroosters is reeds uitgedeel.  Hier volg ’n paar eksamenwenke:

WENKE:

 • Sorg dat jy jou skryftoerusting by jou het wanneer jy in die eksamenlokaal binnestap.
 • Daag vroeg op sodat jy rustig kan wees.
 • Moenie voor die tyd met beterweterige of gespanne leerlinge praat nie.
 • Gebruik jou leestyd goed sodat jy jou tyd kan indeel soos jy goeddink.
 • Beantwoord die vrae waarmee jy die beste kan vaar eerste.
 • Skryf mooi en vinnig, maar beslis leesbaar.
 • Lees elke vraag deeglik deur sodat jy presies verstaan wat gevra word.
 • Beantwoord die vrae volgens die puntetoekenning.
 • Lees deur jou antwoordstel wanneer jy klaar is.

Leef gebalanseerd

 • Werk breektye by jou rooster in.
 • Eet gesond, drink baie water en slaap 6 tot 8 uur per nag.
 • Oefen.
 • Jy mag sosialiseer, maar binne perke!

Wenke vir notas

 • Probeer sekere maniere vind wat jou help om die werk te memoriseer. Elke mens se kognitiewe styl van leer verskil, daarom moet jy een vind wat vir jou werk.
 • Skryf die sleutelwoorde of -frases puntgewys neer.
 • Teken 'n spinnekopdiagram of geheuekaart waarin jy sleutelwoorde, prentjies of simbole inspan.
 • Kleur sal jou ook help om die inligting te memoriseer.
 • Jy kan ook 'n geheuerympie aanmekaarslaan en hardop herhaal om jou die inligting te help onthou.
 • Jy kan jou eie storie opmaak rondom dít wat jy geleer het.
 • Jy kan jou opsommings op die mure van jou kamer of by jou leerplek plak sodat dit in jou gedagtes bly.

Nie só nie:

 • Moenie die werk deurlees nie; jy gaan dit nie onthou nie.
 • Jy moet, MOET, vorige leermateriaal deurwerk.
 • Moenie die werk tot die laaste minuut los nie.  Daar gaan nie genoeg tyd wees vir jou om jou onderwyser nog 'n vraag of twee te vra nie.
 • Trek 'n studierooster op.  As jy nie een het nie, weet jy nie hoeveel tyd en aandag jy aan 'n vak kan wy nie.
 • Los eers sosiale media.  Sit jou foon af terwyl jy leer.

Om leergierig te word:

 • Organiseer jou notas sodat jy weet dat jy alles het en dis in die korrekte volgorde.
 • “Download” vorige eksamenvrae en -antwoordstelle in al jou vakke.
 • Vind die regte plek om te studeer.  Jy moet verkieslik by 'n tafel met goeie lig werk, waar jy kan konsentreer.
 • Skryf jou doelwitte neer vir volgende jaar.  Matrieks kan hul studierigting en die doel daarmee neerskryf terwyl die ander leerlinge hul rede en doel agter elke gekose vak neerskryf.
 • Maak 'n lys van doelwitte vir elke vak – as jy A's wil hê, skryf dit neer.  Plak dit teen jou muur sodat jy elke keer dat jy gaan sit, dit sien.
 • Plak jou studierooster teen jou muur en merk af soos jy vorder.

Rustyd:

 • Bederf jouself met 'n ruskansie hier en daar.
 • Gaan na buite, speel met die hond, sit in die sonlig en waardeer die natuur.
 • Lê op jou bed, maak jou oë toe, ontspan elke gedeelte van jou lyf.  Begin by jou voete, jou bene, jou maag, jou arms, jou nek en jou kop.  Dink aan die wolke, berge, voëls en 'n meer.
 • Speel ontspannende musiek.
 • Neem 'n lekker bad.

EXAMINATION TIPS

Very important:

Academic prowess is derogatorily affected by unnecessary absenteeism.  Please take this matter seriously.  If emergencies and related appointments occur influencing a child’s attendance, written notification must be supplied to the headmaster who will pre-approve such arrangements.  We urge parents to heed this ruling.

Examination timetables have been distributed.  Here are a few exam tips:

TIPS:

 • Make sure you have the necessary writing utensils when entering the exam room.
 • Arrive early so that you can relax.
 • Don’t consult with pupils who think they know it all before the time.
 • Use your reading time so that you can plan your time for the different sections.
 • Answer the questions you are best acquainted with first.
 • Write neatly, fast but legibly.
 • Read every question carefully so that you understand exactly what is being asked.
 • Answer the questions according to the mark allocation.
 • Read through your answers when you are done.

Live a balanced lifestyle

 • Incorporate breaks in your study programme.
 • Eat healthily, drink lots of water and sleep 6 to 8 hours per night.
 • Exercise.
 • You may socialise, but within bounds.

Tips on making notes

 • Try finding ways that will help you memorise the work.  Every person’s cognitive style of acquiring knowledge varies; therefore you must find one that best suits you.
 • Write down key words and –phrases in poiny form.
 • Draw a spider diagram or mind map in which you incorporate key words, pictures or symbols.
 • Colour will also assist with absorbing information.
 • You can also slap together and repeat aloud a donkey rhyme to help you memorise information.
 • You can create your own story around that which you have learnt.
 • You can paste your summaries against the walls in your room or at your study station to fix information in your brain.

Not like this:

 • Don’t merely read through the work; you will not remember it.
 • You must, MUST, work through old study material.
 • Don’t procrastinate until the last minute.  There won’t be ample opportunity to ask your teacher a final couple of questions.
 • Draw up a study timetable.  If you don’t have one, you won’t know how much time and attention you can allocate to a certain subject
 • Leave the social media alone.  Switch off your phone while you learn.

To become an avid learner:

 • Organise your notes so that you know you have everything and it’s in the correct sequence.
 • Download former question papers and memoranda in all your subjects.
 • Find an appropriate spot to study.  You must preferably study at a table with sufficient light where you can concentrate.
 • Write down your goals for the following year.  Matriculants can write down their courses of study and what they aim to achieve with them, while other learners can write down the aim and purpose of every chosen subject.
 • Make a list of goals for every subject – if you want to achieve A symbols, write it down.  Paste these goals against your walls so that you are reminded every time you set yourself down.
 • Paste your study roster against your wall and tick off as you’re making progress.

Breaks:

 • Spoil yourself with a break now and then.
 • Go outside, play with the dog, sit in the sunlight, and appreciate nature.
 • Lie on your bed, close your eyes, and relax every part of your body.  Start at your feet, your legs, your stomach, your arms, your neck, and your head.  Think of clouds, mountains, birds and a lake.
 • Play relaxing music.
 • Take a rejuvenating bath.