Menu Close
Wanneer jy jou skoolklere dra, verteenwoordig jy jou skool en is jy ‘n advertensie vir MHS in die openbaar. Alle skoolreëls geld!When you wear your school uniform, you represent your school and you are an advertisement for MHS in public. All school rules apply!

SEUNS: SOMERSDRAG

 • Kakiehemp en kakiekortbroek.
 • Swart belt mag gedra word – geen groot gespes (buckles) nie.
 • Skooloortrektrui, skoollangmoutrui, skoolbaadjie (blazer).
 • Groen skoolkouse (nie rugbykouse nie).
 • Swart skoene met veters (geen gespe). Skoene moet vasgemaak wees.
 • Geen stewels nie.
 • Groen skooldas of eerste-spandas.
 • Klere mag nie afgewerk word of te klein of te kort wees nie.
 • Somers- en wintersdrag mag na keuse gedra word, mits dit volle somers- of wintersdag is.
 • Vrydae mag leerders Middiedrag of skoolsweetpak dra. (Slegs nuwes).

BOYS: SUMMER UNIFORM

 • Khaki shirt and khaki shorts.
 • Black belt may be worn – no big buckles.
 • School sleeveless pull-over, school long sleeve jersey, school blazer.
 • Green school socks (no rugby socks).
 • Black shoes with laces (no buckles). Shoes must be tied.
 • No boots.
 • Green school tie or first team tie.
 • Uniform may not be adjusted or be too small or too short.
 • Summer or winter uniform may be worn at will, but must be either full summer or winter uniform.
 • On Fridays, learners may wear Middiedrag or school tracksuits. (New ones only).

SEUNS: WINTERSDRAG

 • Wit langmouhemp.
 • Gr. 8 – 9: Grys skoollangbroek met regaf pype wat op jou skoene hang met grys of swart belt – geen groot gespes (buckles) nie.
 • Gr. 10 -12: Swart skoollangbroek met regaf pype wat op jou skoene hang met swart belt – geen groot gespes (buckles) nie. Geen “skinny’s” of denims nie.
 • Skooloortrektrui, skoollangmoutrui, skoolbaadjie (blazer).
 • Sweetpaktop mag slegs as deel van wintersdrag-uniform gedra word.
 • Swart kouse of groen skoolkouse.
 • Swart skoene met veters (geen gespe). Skoene moet vasgemaak wees.
 • Geen stewels nie.
 • Groen skooldas of eerste-spandas.
 • Skoolserp. Geen Springbokserpe nie.
 • Geen pette of mussies word toegelaat nie.
 • Klere mag nie afgewerk word of te klein of te kort wees nie.
 • Somers- en wintersdrag mag na keuse gedra word, mits dit volle somers- of wintersdag is.
 • Vrydae mag leerders Middiedrag of skoolsweetpak dra. (Slegs nuwes).

BOYS: WINTER UNIFORM

 • White long-sleeved shirt
 • Gr 8 – 9: Grey long school pants with straight legs which touch the top of the shoe with grey or black belt – no big buckles.
 • Gr 10 – 12: Black long school trousers with straight legs which touch the top of the shoe. Black belt – no big buckles. No skinny’s or denims.
 • School sleeveless pull-over, school long sleeve jersey, school blazer.
 • Tracksuit top may be worn as part of winter uniform only.
 • Black socks or green school socks
 • Black shoes with laces (no buckles). Shoes must be tied.
 • No boots.
 • Green school tie or first team tie.
 • School scarf. No Springbok scarves.
 • No caps or beanies are allowed.
 • Uniform may not be adjusted or be too small or too short.
 • Summer or winter uniform may be worn at will, but must be either full summer or winter uniform.
 • On Fridays, learners may wear Middiedrag or school tracksuits. (New ones only).

SEUNS: HARE

 • Jou hare moet onder alle omstandighede netjies lyk en mag nie onnodige aandag trek nie.
 • Jou haarpunte mag nie aan jou hemp se kraag raak wanneer jy regop staan nie.
 • Jou hare mag op geen plek op jou kop langer as 7cm wees nie.
 • Jou hare mag nie aan jou ore raak wanneer dit reguit gekam word nie.
 • Jou kuif mag nie aan jou wenkbroue raak nie.
 • Geen vorms of paadjies mag in die hare of tot teen die kopvel gesny of geskeer word nie.
 • Hare mag nie sekere dele geskeer word en ander dele lank wees nie (“under cuts”).
 • Hare moet gelyk en dieselfde lengte in die nek wees.
 • Jou natuurlike haarkleur moet gehandhaaf word.
 • Jy mag jel of mousse gebruik om moeilike hare in toom te hou.
 • Geen toutjies- of gevlegte hare nie.
 • Seuns se baard en snor moet ten alle tye glad geskeer wees.
 • Jou kantbaard moet geskeer of gesny word, nie laer as die middel van jou oor nie.

BOYS: HAIR

 • Your hair must look neat at all times and may not attract unnecessary attention.
 • The bottom edge of your hair may not touch your shirt’s collar when you are standing.
 • Your hair may not be longer than 7cm anywhere on your head.
 • Your hair may not touch your ears when combed straight down.
 • Your fringe may not touch your eyebrows.
 • No paths or patterns may be cut or shaved into your hair or onto the scalp.
 • Hair may not be shaved in certain parts and other parts left long (under cuts).
 • Hair must be straight and of equal lenght at the back of the neck.
 • Your natural hair colour must be retained.
 • You may use gel or mousse to control an unruly head of hair.
 • No dreadlocks or plaited hair.
 • Boys must be clean-shaven at all times. No beards/moustaches are permitted.
 • Sideburns must be shaved and may not be lower than the middle of the ear.

SEUNS: JUWELE EN NAELS

 • Polshorlosie sonder enige versierings. (Horlosiebandjies toelaatbaar anders as goud of silwer: skoolkleure – groen/swart/wit/geel/bruin leerbandjie).
 • Slegs skoolverwante lapelwapens/speldjies mag op baadjielapelle gedra word.
 • Geen hangertjies, armbande, ringe of oorbelle mag gedra word nie behalwe een MIDDIE-bandjie en een MIDDIE-skakelbandjie.
 • Geen tongringe of juwele wat “piercings” vereis, word toegelaat nie.
 • Wanneer juwele deur ‘n onderwyser ingeneem word, word dit in ‘n koevert of sakkie geplaas met die datum wanneer dit ingeneem is, asook ‘n datum wanneer dit weer afgehaal mag word (vier weke later). Hierdie koevert of sakkie word by me. Stoffelien Coetzee ingehandig. Leerder mag dit dan na vier weke (tweede datum) by me. Coetzee gaan afhaal.
 • Geen tatoeëring (henna ingesluit) mag by skool- of sportdrag sigbaar wees nie.
 • Naels moet ten alle netjies en skoon wees.
 • Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie. Seuns mag gevra word om onmiddellik hulle naels te knip.

BOYS: JEWELLERY AND NAILS

 • Plain wristwatch. (Watch straps permissible other than gold/silver: school colours: green / black / white / yellow / brown leather band).
 • Only school-related badges/pins are allowed to be worn on blazer lapels.
 • No necklaces, bracelets, rings or earrings are allowed, other than one MIDDIE wristband and one MIDDIE link band.
 • No tongue rings or jewellery requiring “piercings” are allowed.
 • When jewellery is confiscated by a teacher, it is placed in an envelope or bag with the date on which it was taken, as well as a date when it may be collected (four weeks later). This envelope or bag will be handed in to Ms. Stoffelien Coetzee. Learners may then collect it after four weeks (second date) from Ms. Coetzee.
 • No tattoos (including henna) may be visible when wearing uniform or sportswear.
 • Nails must be clean and neat at all times.
 • Nails may not be longer than the fingertips. Boys may be asked to cut their nails immediately.

DOGTERS: SOMERSDRAG

 • Groen romp (die lengte van die dogters se romp moet nie meer as 15cm vanaf grond wees wanneer hulle op hul knieë staan).
 • Wit kortmouhemp met wapen op sak.
 • Onderklere moenie sigbaar wees deur klere nie, verkieslik neutrale klere.
 • Kort “ski-pants” moet onder rompe gedra word, en moet skoolkleure (swart of groen) wees en mag nie onder jou skoolklere uitsteek nie.
 • Skooloortrektrui, skoollangmoutrui, skoolbaadjie (blazer). Trui mag nie in romp gedruk word nie.
 • Kort bottelgroen sokkies (omgevou).
 • Swart skoolskoene met bandjie oor die voet of skoolskoene met veters.
 • Skoolskoene moet vasgemaak wees.
 • Klere mag nie afgewerk word of te klein of te kort wees nie.
 • Somers- en wintersdrag mag na keuse gedra word, mits dit volle somers- of wintersdag is.
 • Vrydae mag leerders Middiedrag of skoolsweetpak dra. (Slegs nuwes).

GIRLS: SUMMER UNIFORM

 • Green skirt (length of girls’ skirts must be no more than 15cm from the ground when kneeling).
 • White short-sleeved shirt with school badge on pocket.
 • Girls’ underwear must not be visible through clothing, preferably neutral colours.
 • Short ski-pants must be worn under the skirt and must be school colors (black or green) and may not be visible.
 • School sleeveless pull-over, school long sleeve jersey, school blazer. Jersey may not be tucked into skirt.
 • Bottle green socks (folded down).
 • Black school shoes with a single strap over foot or school shoes with laces.
 • Shoes must be tied.
 • Uniform may not be adjusted or be too small or too short.
 • Summer or winter uniform may be worn at will, but must be either full summer or winter uniform.
 • On Fridays, learners may wear Middiedrag or school tracksuits. (New ones only).

DOGTERS: WINTERSDRAG

 • Groen romp (die lengte van die dogters se romp moet nie meer as 15cm vanaf grond wees wanneer hulle op hul knieë staan) of swart skoollangbroek (geen stywe broeke, “skinny’s” of denims nie).
 • Wit langmouhemp.
 • Onderklere moenie sigbaar wees deur klere nie.
 • Skooloortrektrui, skoollangmoutrui, skoolbaadjie (blazer). Trui mag nie in romp gedruk word nie.
 • Sweetpaktop mag slegs as deel van wintersdrag-uniform gedra word.
 • Swart ondeursigtige (opaque) “tights” by rompe. Geen kouse/”knee highs” onder “tights” nie.
 • Swart kouse by swart broeke.
 • Swart skoolskoene met bandjie oor die voet of skoolskoene met veters.
 • Skoolskoene moet vasgemaak wees.
 • Skooldas of eerste-spandas.
 • Skoolserp. Geen Springbokserpe nie.
 • Geen pette of mussies word toegelaat nie.
 • Somers- en wintersdrag mag na keuse gedra word, mits dit volle somers- of wintersdag is.
 • Vrydae mag leerders Middiedrag of skoolsweetpak dra. (Slegs nuwes).

GIRLS: WINTER UNIFORM

 • Green skirt (length of girls’ skirts must be no more than 15cm from the ground when kneeling) or black long school pants (not “skin tight” pants, skinny jeans or denims).
 • Long-sleeved white shirt.
 • Girls’ underwear must not be visible through clothing.
 • School sleeveless pull-over, school long sleeve jersey, school blazer. Jersey may not be tucked into skirt.
 • Tracksuit top may be worn as part of winter uniform only.
 • Black opaque tights with skirts. No socks/knee highs underneath tights.
 • Black socks with black pants.
 • Black school shoes with a single strap over foot or school shoes with laces.
 • Shoes must be tied.
 • School tie or first team tie.
 • School scarf. No Springbok scarves.
 • No caps or beanies are allowed.
 • Summer or winter uniform may be worn at will, but must be either full summer or winter uniform.
 • On Fridays, learners may wear Middiedrag or school tracksuits. (New ones only).

DOGTERS: HARE

 • Jou hare moet ten alle tye netjies lyk en mag nie onnodige aandag trek nie.
 • Jou haarstyl mag nie meer as 7cm van jou kopvel wegstaan nie.
 • Lang hare moet vasgebind of gevleg wees. Geen los slierte word toegelaat nie.
 • Lang hare wat oor jou kraag hang, moet vasgebind word.
 • Kuiwe mag nie oor die wenkbroue hang, of oor die gesig val nie. Lang kuiwe moet vasgesteek word.
 • Jou natuurlike haarkleur moet gehandhaaf word.
 • Geen vorms of paadjies mag in die hare of tot teen die kopvel gesny of geskeer word nie.
 • Hare mag nie sekere dele geskeer word en ander dele lank wees nie (“under cuts”).
 • Haarversierings moet funksioneel wees.
 • Haarversierings moet beperk word tot rekkies, knippies, linte, scrunchies, of haarbande.
 • Drie krale kan per haarverlenging-string gedra word.
 • Bruin of swart knippies (geen blink knippies nie).
 • Haarversierings moet in skoolkleure wees, nl. swart, wit, geel, bottelgroen of deurskynend.
 • Geen kant- of linthaarbande word toegelaat nie. Geen “buffs” of haarserpe nie.

GIRLS: HAIR

 • Your hair must look neat and presentable at all times and may not attract unnecessary attention.
 • Your hair may not be more than 7cm from your scalp.
 • Long hair must be tied or plaited. No loose strands will be tolerated.
 • Long hair that hangs over the collar must be tied.
 • Fringes may not hang over the eyebrows, or fall over the face. Long fringes must be pinned back.
 • Your natural hair colour must be retained.
 • No paths or patterns may be cut or shaven into your hair or onto the scalp.
 • Hair may not be shaved in certain parts and other parts left long (under cuts).
 • Hair accessories must be functional.
 • Hair accessories should be limited to elastics, clips, ribbons, scrunchies or hair bands.
 • Three beads can be worn per hair extension strand.
 • Brown or black hairpins (no shiny hairpins).
 • Hair accessories must be in school colours namely black, white, yellow, bottle green or transparent.
 • No lace or ribbon hairbands are allowed. No buffs or hair scarves allowed.

DOGTERS: GRIMERING

 • Geen grimering of vals oogwimpers word toegelaat nie.
 • Dogters mag gevra word om onmiddellik hulle grimering te verwyder.
 • Geen permanente grimering word toegelaat nie.
 • Geen tatoeëring (henna ingesluit) mag by skool- of sportdrag sigbaar wees nie.

GIRLS: MAKE-UP

 • No make-up or false eye lashes are allowed.
 • Girls may be asked to remove their make-up immediately.
 • No permanent make-up is allowed.
 • No tattoos (including henna) may be visible when Middie school uniform or sportswear is worn.

DOGTERS: JUWELE

 • Polshorlosie sonder enige versierings. (Horlosiebandjies toelaatbaar anders as goud of silwer: skoolkleure – groen/swart/wit/geel/bruin leerbandjie).
 • Slegs skoolverwante lapelwapens/speldjies mag op baadjielapelle gedra word.
 • Geen hangertjies of armbande mag gedra word nie behalwe een MIDDIE-bandjie en een MIDDIE- skakelbandjie.
 • Oorringetjies met ’n maksimum deursnit van ‘n 10c-stuk (nie groter as 16mm nie) met ’n dikte van 2mm (slegs goud of silwer) – geen ontwerpe op die ringetjie nie.
 • Slegs een paar goue, silwer of wit pêrel oorknoppies (“studs”) waarvan die deursnee 4mm is. Dit moet in die onderste gaatjie (indien daar meer as een is) gedra word.
 • Slegs een paar Middie-oorbelle met skoolwapen mag gedra word. Gr. 8-11 dra wit oorbelle en gr. 12 dra swart. Oorbelle is beskikbaar by die bemarkingskantoor.
 • Geen oorbelle met balletjies aan die agterkant van oor nie.
 • Oorbelle mag nie met pleisters toegeplak word nie.
 • Slegs een seëlring word toegelaat.
 • Geen tongringe of juwele wat addisionele “piercings” (behalwe oorringetjies) vereis, word toegelaat nie.
 • Wanneer juwele deur ‘n onderwyser ingeneem word, word dit in ‘n koevert of sakkie geplaas met die datum wanneer dit ingeneem is, asook ‘n datum wanneer dit weer afgehaal mag word (vier weke later). Hierdie koevert of sakkie word by me. Stoffelien Coetzee ingehandig. Leerder mag dit dan na vier weke (tweede datum) by me. Coetzee gaan afhaal.

GIRLS: JEWELLERY

 • Plain wristwatch. (Watch straps permissible other than gold/silver: school colours – green / black / white / yellow / brown leather band).
 • Only school-related badges/pins are allowed to be worn on blazer lapels.
 • No necklaces or bracelets are allowed other than one MIDDIE wristband and/or one MIDDIE link band.
 • Earrings with a maximum diameter of a 10c piece (not larger than 16mm) and 2mm thick (gold or silver only) – no designs on the earring.
 • Just one pair of gold, silver or white pearl ear studs with a diameter of 4mm. They must be worn in the bottom piercing (if there is more than one in the earlobe).
 • Just one pair of Middie-earrings with school badge may be worn. Gr. 8-11 wear white earrings and gr. 12 wear black earrings. Earrings are available at the marketing office.
 • No earrings with orbs behind the earlobe.
 • Earrings may not be covered up with plasters.
 • Only one signet ring is allowed.
 • No tongue rings or jewellery requiring additional piercings (except earrings) is allowed.
 • When jewellery is confiscated by a teacher, it is placed in an envelope or bag with the date on which it was taken, as well as a date when it may be collected (four weeks later). This envelope or bag will be handed in to Ms. Stoffelien Coetzee. Learners may then collect it after four weeks (second date) from Ms. Coetzee.

DOGTERS: NAELS

 • Naels moet ten alle netjies en skoon wees.
 • Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie. Dogters mag gevra word om onmiddellik hulle naels te knip.
 • Geen opgeboude of aangeplakte naels word toegelaat nie.
 • Slegs deurskynende naellak mag aangewend word.

GIRLS: NAILS

 • Nails must be clean and tidy at all times.
 • Nails may not be longer than the fingertips. Girls may be asked to cut their nails immediately.
 • No built-up or false nails are allowed.
 • Only clear nail polish may be worn.

GRAAD 8-BEFFIE

 • Graad 8-beffie is verpligtend vir alle graad 8’s en word ook met alle skoolaktiwiteite bo-oor skooldrag gedra tot die graad 8-ontheffing.

GRADE 8 BIB

 • The Grade 8 bib is compulsory for all grade 8’s. Please wear the bib at all school activities until the the Grade 8-”ontheffing”.

SIWWIEDAE

(Dra van siviele klere i.p.v. skooluniform)

 • Siwwiedae is ’n voorreg.
 • Jou skouers en maag moet bedek wees.
 • Klere mag nie te styf, te kort of te kaal wees nie.
 • Gemaklik, maar gepas vir skool.
 • Skoolreëls t.o.v. hare, naels, grimering en juwele geld steeds op siwwiedae.
 • Graad 8’s dra op siwwiedae Middiedrag. Sien 13. hieronder.
 • Na die ontheffing mag graad 8’s gewone klere op siwwiedae dra.

CIVVY DAYS

(Wearing of civilian clothes instead of school uniform)

 • Civvy days are a privilege.
 • Your shoulders and abdomen should be covered.
 • Clothing may not be too tight, too short or too revealing.
 • Comfortable but suitable for school.
 • School rules pertaining to hair, nails, make-up and jewellery are still applicable on civvy days.
 • On civvy days Grade 8 wears “Middiedrag”. See 13. below.
 • After the “ontheffing” Grade 8 may wear civvies on civvy days.

MIDDIEDRAG

 • Middiehemp.
 • Middiebroek.
 • Sporttekkies.
 • Geel Middie-sportkouse of wit sportkouse.
 • Middiesweetpak.
 • “Warm-up top”.

“MIDDIEDRAG”

 • Middie shirt
 • Middie shorts
 • Sport takkies
 • Yellow Middie sport socks or white sport socks.
 • Middie tracksuit
 • Warm-up top